Kudy by se mohl ubírat český kubismus v  architektuře,  kdyby  předčasně  nezemřel  architekt  Vladimír  Fultner? Pro většinu veřejnosti dnes téměř zapomenutý architekt, přesto talentovaný člen skupiny spolku Mánes, stál u  zrodu tohoto směru u  nás. V  nedávné době vyšla zajímavá badatelská práce Marcela Pencáka  pod  názvem  Hradecký  architekt  Vladimír Fultner  ve spleti  české  moderny,  která  by  mohla  poskytnout částečnou  odpověď.  Jedná  se  o  první  ucelený přehled všech děl mladého projektanta. A  po seznámení s  ním si čtenář teprve uvědomí mravenčí práci věnovanou hledání a  ověřování dochovaných zdrojů, aby bylo možné složit portrét architekta, který od jednadvaceti let budoval závratnou kariéru, což s  přihlédnutím k  jeho věku nebývá příliš běžné. Fultner se narodil v  rodině právníka v  roce 1887. Jako malého jej fascinovala velkolepá výstavba Hradce Králové, kdy pod vedením starosty Františka Ulricha došlo roku 1884 ke zrušení hradecké pevnosti a  k  uvolnění místa pro výstavbu nového Hradce. Během studia na pražské technice navázal kontakty  s  předními výtvarníky a  architekty. Studium ukončil pro převládající konzervativismus a  historismus v  architektuře. Po studiích publikuje návrhy pian pro firmu Petrof a  podílí se na grafice a  zdobných návrzích společenských akcí. Prokazoval přitom výrazné nadání pro kreslířské ztvárnění postav a cit pro typografickou úpravu. Po návratu do Hradce Králové získal díky stykům strýce a  podnikatele Antonína Hanuše řadu zakázek, realizuje také první domovní průčelí. Tři staré domy strýce Hanuše na Svatojánském náměstí v  historickém  centru  města  nahrazuje  jediným  domem ve stylu moderny. Navrhuje dvě vily ve Střelecké ulici v  Hradci Králové (1909). Brzy následuje výstavba  Živnostenského domu  podle  jeho návrhu (1910). Ve stejném roce se o  rozruch postarala výstavba Špalkova obchodního a  obytného domu na Velkém  náměstí. V  roce 1912 se Fultner přestěhoval do Prahy, kde se pokoušel vytvářet projekty v architektonickém kubismu,  inspirovaném  Pavlem  Janákem. V  letech 1912–1913 publikoval několik návrhů vil a  činžovních domů v  kubistickém stylu. Současně se spolu se sochařem Ladislavem Kofránkem účastnili soutěže na Žižkův pomník na Vítkově a  získali  3.  místo. Vedle projektování domů Fultner realizoval také hřbitovní architekturu, kterou lze považovat za unikátní počin, neboť v  rámci sakrálních prací uplatňoval  nové  architektonické  postupy:  důslednou osovou symetrii a  klasické architektonické prvky jako sloupky, štíty či římsy. Díky těmto drobným pracím  architekt  propojil  převládající  vlivy  moderny a  přetavoval je do pozoruhodné syntézy, reagující na soudobé pokrokové tendence. Pencák dokládá na seznamu modernistických a  funkcionalistických objektů, že předválečným působením starosty Františka Ulricha v  Hradci Králové bylo krajské město považováno za liberální a  vizionářské, což v  dnešní době nelze tvrdit o  mnohých městech po celé ČR. Současná architektura stagnuje a  jako by neuměla a  ani se nesnažila navázat na potenciál první republiky. Veze se na vlně jakéhosi ideově vyčpělého designového utilitarismu a  eklekticistní výstavby za asistence nefunkční urbanistiky, která jako by byla paralyzovaná  developerskou  výstavbou  (katalogové domy  amerického  středozápadu,  neofunkcionalismus, velkosklady). Příčinou bývá netransparentnost a  diletantismus výběrových řízení, kde je prostor pro korupci a  primární obohacení zastupitelů na úkor umělecké hodnoty. Pencákovi se daří vytvářet podnětnou sondu do pulzujícího prostředí na pozadí kulturního rozmachu pozdního Rakouska-Uherska. Přináší tak neidealizované srovnání přelomu 19.–20. století se současností rovněž  plnou  finančních  skandálů  a  podnikatelských úspěchů. Pencák velmi trpělivě chronologicky skládá Fultnerův odkaz a  zachycuje proces, v  němž jako by s  každou stavbou architektův duch postupoval ve stále větší odvaze a  osobitějším stylu až ke svému opusu z  roku 1912,  kdy  začíná  tvořit  progresivní  kubistické  návrhy a  stavby, jako tomu je v  případě vily Čerych v  Jaroměři, u  které bývalo jeho autorství mylně přisuzováno Oldřichu Liskovi. Pencák dokládá Fultnerovo autorství na základě Guttfreudových dopisů. Vladimír  Fultner  vnesl  originální  rukopis  do  české architektury a  je přínosné, že se badatelé nesoustředí jen na slavná jména, ale zajímají se také o  méně známé a  neprávem opomíjené osobnosti, které by neměly být zapomenuty. Zdá se, že je objevné věnovat pozornost také autorům, kteří přinášeli nové podněty do uměleckého ztvárnění, i  za cenu toho, že jejich místo ve vývoji české moderní architektury bylo pozapomenuto.

Hradecký architekt – Vladimír Fultner ve spleti české moderny, autor: Marcel Pencák, vyd. Barrister & Principal 2013